Bufff - barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse

Information hämtad ur Bufffs verksamhetsberättelse 2017 och Bufffs hemsida.

Uppskattningsvis finns det 30.000 barn och ungdomar i Sverige som har en förälder i fängelse. Dessa barn upplever en stark känsla av utanförskap och risken för stigmatisering är uppenbar. Det har sedan länge kunnat påvisas att barn med en frihetsberövad förälder själva löper stor risk att utveckla missbruk och/eller kriminalitet. Aktuell forskning visar att barnen löper 25% högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Glädjande är att forskning visar att tidiga stödinsatser för dessa barn har en skyddande och positiv effekt. Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationens syfte är att ge stöd åt barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Föreningen arbetar på en mängd olika sätt, allt från opinionsarbete till råd och stöd på indivivuell nivå. Utgångspunkt för allt arbete inom Bufff är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bufff brinner för att förbättra situationen i vardagen för dessa barn och ungdomar. Arbetet bidrar till att förhindra att barnen utvecklar psykisk ohälsa och/eller eget missbruk och kriminalitet. Aktuell forskning visar att ideella organisationers insatser har positiv effekt vilket också bekräftas av att allt fler söker sig till (eller blir hänvisade till av den offentliga sektorn) de ideella organisationerna för stöd och hjälp.

För Bufff är barnens behov alltid i fokus, barnet ska inte behöva straffas för förälderns brott genom att möta fördomar och/eller riskera att hamna i utanförskap. Barnkonventionen slår också fast rätten till egen information, eget stöd och skydd. Barnen lever ofta i komplicerade familjeförhållanden, vilket föder osäkerhet, sorg, skuld, skam och motstridiga känslor hos barnen. Oavsett omständigheterna har föräldrar alltid stor betydelse i ett barns liv, därför arbetar Bufff också med föräldrarna, både de frihetsberövade och de som inte är det. Indirekt verkar detta för en tryggare vardag för barnen. Barnets behov är alltid i centrum, vilket också innebär att Bufff arbetar med barnets rätt till skydd från förälder eller annan när så krävs. 

Bufff arbetar med barn och ungdomar på individuell nivå och personliga möten. Även professionella söker råd hos Bufff, förskole- och skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, polis och självfallet många omsorgsföräldar. Bufff samarbetar med Kriminalvården i föräldrastödjande insatser och vid tillsynspermission i Bufffs egna lokaler med Bufffs personal närvarande. Bufff samarbetar med socialtjänsten vid möten föräldrar/barn och följer med barn till anstalt/häkte. (Detta är bara några axplock av Bufffs omfattande arbete, efterfrågan är större än resurserna.)

Bufffs lokaler erbjuder trygga mötesplatser för barnen/ungdomarna och samtal, samtalsgrupper, ungdomsgrupper, familjeaktiviteter, aktiviteter kring storhelger och lov, samt en mycket viktig och växande chattverksamhet dit barn/ungdomar kan vända sig. Läs mer om chatten här. Bufff innehar 90-konto. Läs mer om hur du kan stödja Bufff här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter