Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

Maskrosbarn beskriver sin vision så här: "Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid."

Beräkningar visar att det i Sverige finns ca 500 000 barn och ungdomar (av ca 2 miljoner) som har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts också för våld i hemmet. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras livsvillkor.

Maskrosbarn består idag av över 20 medarbetare som arbetar heltid och över 100 ledare, ungdomsledare och volontärer och har kontor i Stockholm och Göteborg. Men med sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar nås ungdomar i hela landet. 

Maskrosbarn arbetar på två plan - dels med stödverksamhet till barn och ungdomar, dels med påverkansarbete. Direktstöd till unga (13-19 år) består av flera olika program: bland annat helgläger, lovläger, ungdomsgården "Torsdagsmys", coach, chatt fem kvällar i veckan, barnombud och samtalsstöd. Påverkansarbetet består av samarbete med kommuner i hela Sverige, elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn i t.ex skola, socialtjänst, psykiatri. Maskrosbarn vänder sig också till beslutsfattare och delar sin insikt om hur barn som lever i utsatta livssituationer har det. De deltar också i utskottsarbeten, remissförfrågningar, arbetsgrupper och håller föreläsningar med fokus på förändringsmöjligheter och konkreta lösningar.

Läs mer här om hur du kan stödja Maskrosbarns arbete. Läs mer här om vad du kan göra när du, förr eller senare, möter ett barn som lever i utsatthet. Läs mer här om hur du kan tipsa en ungdom att få kontakt med Maskrosbarn. 

Se gärna NKA:s film där en av Maskrosbarns grundare berättar sin historia och lite om hur organisationen Maskrosbarn fick sin början. 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: maskrosbarn

Barnrättsbyrån är en ideell organisation som "arbetar för ett samhälle där barns rättigheter är självklarheter." Arbetet drivs med FN:s konvention om barns rättigheter som grund. Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Det kan t.ex handla om att vara ett stöd i kontakten med myndigheter, hjälpa barnet att överklaga beslut, kontakta socialnämnd, anmäla till tillsynsmyndigheter men också att förklara för barnet hur samhällets labyrint ser ut och var och hur man kan få hjälp. Arbetet är en sammanflätning av socialt arbete, juridik och samhällsanalys. Alla medarbetare har högskoleutbildning inom socialt arbete, juridik och statskunskap och en lång erfarenhet av att möta barn både inom myndigheter och ideell sektor.

Läs gärna mer på Barnrättsbyråns sajt här.

Läs gärna Barnrättsbyråns programförklaring här. Citat ur programförklaringen: "Människor kan bli hur konstiga som helst under konstiga omständigheter. Därför vill vi vara del i det sammanhang där konstigheterna har uppstått." "Vi har valt att tänka att alla barn vill ha det fint i livet. De vill ha goda relationer, att det ska gå bra i skolan och de vill lyckas med vad de åtar sig. När det inte blir så är det vår uppgift att tillsammans med barnet utforska vilka hinder som uppstått på vägen."

Här kan du läsa mer om hur företag och privatpersoner kan stödja Barnrättsbyråns arbete.

Läs hela inlägget »
Etiketter: barnrättsbyrån

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana - som vi förkortar till Stiftelsen MEST - delar årligen ut medel till ideella organisationer som verkar för att barn och ungdomar i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

Arbetar du för en sådan ideell organisation? Då är du varmt välkommen att ansöka om bidrag. Vi tar emot ansökningar löpande under året.

Ansök skriftligt och beskriv noggrant verksamheten eller det projekt som bidrag söks till. Beskriv vad ni önskar uppnå med arbetet, målgruppen, hur ni genomför arbetet och hur ni finansierar verksamheten. Bifoga den senaste årsredovisningen och stadgar. Om ni beviljas medel vill vi också, inom ett år, ha en redovisning av hur medlen använts och hur det gått med arbetet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: stiftelse bidrag

Information hämtad ur Bufffs verksamhetsberättelse 2017 och Bufffs hemsida.

Uppskattningsvis finns det 30.000 barn och ungdomar i Sverige som har en förälder i fängelse. Dessa barn upplever en stark känsla av utanförskap och risken för stigmatisering är uppenbar. Det har sedan länge kunnat påvisas att barn med en frihetsberövad förälder själva löper stor risk att utveckla missbruk och/eller kriminalitet. Aktuell forskning visar att barnen löper 25% högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Glädjande är att forskning visar att tidiga stödinsatser för dessa barn har en skyddande och positiv effekt. Stöd och hjälp ger både humana och samhällsekonomiska vinster.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationens syfte är att ge stöd åt barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Föreningen arbetar på en mängd olika sätt, allt från opinionsarbete till råd och stöd på indivivuell nivå. Utgångspunkt för allt arbete inom Bufff är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bufff brinner för att förbättra situationen i vardagen för dessa barn och ungdomar. Arbetet bidrar till att förhindra att barnen utvecklar psykisk ohälsa och/eller eget missbruk och kriminalitet. Aktuell forskning visar att ideella organisationers insatser har positiv effekt vilket också bekräftas av att allt fler söker sig till (eller blir hänvisade till av den offentliga sektorn) de ideella organisationerna för stöd och hjälp.

För Bufff är barnens behov alltid i fokus, barnet ska inte behöva straffas för förälderns brott genom att möta fördomar och/eller riskera att hamna i utanförskap. Barnkonventionen slår också fast rätten till egen information, eget stöd och skydd. Barnen lever ofta i komplicerade familjeförhållanden, vilket föder osäkerhet, sorg, skuld, skam och motstridiga känslor hos barnen. Oavsett omständigheterna har föräldrar alltid stor betydelse i ett barns liv, därför arbetar Bufff också med föräldrarna, både de frihetsberövade och de som inte är det. Indirekt verkar detta för en tryggare vardag för barnen. Barnets behov är alltid i centrum, vilket också innebär att Bufff arbetar med barnets rätt till skydd från förälder eller annan när så krävs. 

Bufff arbetar med barn och ungdomar på individuell nivå och personliga möten. Även professionella söker råd hos Bufff, förskole- och skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, polis och självfallet många omsorgsföräldar. Bufff samarbetar med Kriminalvården i föräldrastödjande insatser och vid tillsynspermission i Bufffs egna lokaler med Bufffs personal närvarande. Bufff samarbetar med socialtjänsten vid möten föräldrar/barn och följer med barn till anstalt/häkte. (Detta är bara några axplock av Bufffs omfattande arbete, efterfrågan är större än resurserna.)

Bufffs lokaler erbjuder trygga mötesplatser för barnen/ungdomarna och samtal, samtalsgrupper, ungdomsgrupper, familjeaktiviteter, aktiviteter kring storhelger och lov, samt en mycket viktig och växande chattverksamhet dit barn/ungdomar kan vända sig. Läs mer om chatten här. Bufff innehar 90-konto. Läs mer om hur du kan stödja Bufff här.

Läs hela inlägget »

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem där tjejer är den grupp som rapporterar de högsta nivåerna av stress och oro. Många tjejer upplever dessutom att de inte har någon vuxen att prata med eller att de inte vågar prata om det som får dem att må dåligt.

Organisationen Tjejzonen är en frizon utan anmälningsplikt där tjejerna helt fritt kan prata med en lyssnande medmänniska, helt anonymt och kostnadsfritt. Tjejzonen beskriver sitt arbete så här:

"Det ska vara lätt att få stöd och vi finns alltid där och när tjejerna behöver oss. Vi arbetar förebyggande genom att lyssna och stötta på tjejernas villkor. Vi stöttar tjejer mellan 10 och 25 år genom fysiska eller virtuella möten med en Storasyster som i egenskap av volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna och finnas där. Vi erbjuder tjejerna samtal via två chatter, Chatten och Ätstörningschatten, och möjlighet att träffa en Storasyster live eller online. Vi har även två stödmejl, Ätstörningsmejlen och Fråga Juristen, dit tjejer och anhöriga kan höra av sig för frågor kring ätstörningar och juridiska frågor. Vi är ett komplement till konventionell vård som till exempel elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin och fyller därmed ett glapp i det offentliga skyddsnätet.

Att få prata om hur man mår och känna att någon lyssnar och inte dömer är en effektiv metod för att minska den psykiska ohälsan. Många tjejer vittnar om hur de mår bättre efter att ha pratat med en Storasyster. Många tjejer står också i kö för att få stöd hos oss vilket bevisar att det finns ett enormt behov av den typen av stöd som vi erbjuder."

Läs mer här om vad Tjejzonen gör. Vill du själv bli volontär och Storasyster läs mer här. Vill du själv få stöd av Tjejzonen, läs mer här. 
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter