Aktuellt

Här kan du läsa om organisationer och projekt som för tillfället är aktuella för Stiftelsen MEST. 

2017 > 03

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Lukasgården.

Ersta Lukasgården beskriver sin verksamhet som ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar "med ambitionen att hjälpa utsatta barn och ungdomar som flytt krig och otrygghet", "introducera dessa i det svenska samhället så att de ska känna sig trygga och kunna skapa sig en plattform för ett självständigt vuxenliv, i Sverige eller någon annanstans."

"Barnen kommer ofta från krigsdrabbade länder med en otrygg och oberäknelig miljö och en osäker familjesituation då de inte alltid vet om familjen finns vid liv. Deras liv kan präglas av kaos, kriser, förtvivlan, hopplöshet, våld och svek. Den situation de befinner sig i kan vara både ångestväckande och mycket förvirrande för ett barn eller en ung person. Oro, ångest och sociala problem är därför en del av barnets vardag. Barnen lever ofta i ett permanent kristillstånd och kan dessutom ha posttraumatiska stressyndrom (PTSD) då de anländer."

Den dagliga driften finansieras av kommuner som upphandlat HVB-platsen men kvalitetshöjande insatser finansieras genom bidrag och donationer. 

Läs mer om Ersta Lukasgården och dess verksamhet här.

Läs hela inlägget »

Ersta Flickhem

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till Ersta Flickhem. 

Läs mer om verksamheten här på Ersta diakonis sajt.
Ersta Flickhem tar emot flickor i åldern 13-19 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och erbjuder då dygnetrunt-insatser. Konsekvenserna för barn som blivit utsatta är långtgående och svårigheterna visar sig ofta på många olika sätt. Verksamhetens mål är att ge flickorna förutsättningar att vilja ta sig an sin framtid, få tillgång till bättre strategier, reflektera och bearbeta upplevelser, bättre förutsättningar för studier, arbete och sociala relationer. Verksamheten drivs av professionell personal, flickorna bor på en hästgård där islandshästar spelar en stor terapeutisk roll, skolgång och sommaraktiviteter ombesörjs också. Likaså en strukturerad eftervård och utslussning. 

Insamlade medel finansierar kvalitetshöjande insatser, basverksamheten är avtalsfinansierad.

Läs hela inlägget »

Stiftelsen MEST har beslutat bidra med medel till Ersta Vändpunkt.

Ersta Vändpunkt är en professionell verksamhet för barn och ungdomar som lever med eller har levt med en förälder som missbrukar droger eller alkohol. Program finns för olika åldersgrupper. Barnen och ungdomarna får träffa andra i samma situation, får kunskap om missbruk och vad det kan innebära att vara anhörig till någon som missbrukar. Tanken är att barnet/ungdomen ska få verktyg att hantera sitt liv och möjlighet att må bra även om någon annan i familjen har problem.

Många mottagningar riktar sig till den missbrukande/beroende men denna verksamhet riktar sig helt till anhöriga och är en unik professionell verksamhet, med 30 års väl dokumenterat arbete och resultat. 

Lokaler finns på Erstagatan på Söder i Sthlm. Mer information om anmälan finns på Ersta Diakonis sajt. Programmet pågår terminsvis och har en avgift (än så länge) men inget barn/ungdom nekas plats pga att denne inte har råd att betala, kontakta i så fall Erstas personal så kan andra lösningar sökas.

Vändpunkten arrangerar också sommarläger för de barn och ungdomar (ålder 7-12 samt 13-16) som är med i verksamheten. Sommaren kan ofta vara en plågsam tid för dessa barn, då missbruket i familjen kan eskalera och rutiner och kontakter med skola bryts. Sommarlägren ger en välbehövlig paus från en ofta stökig vardag.

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana bidrar stolt till denna fina verksamhet. 

Läs hela inlägget »

Stiftelsen har beslutat bidra med medel till SOS Barnbyars nyöppnade verksamhet i Sverige. 

I januari 2017 invigdes Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg, vilket blir organisationens första operativa verksamhet i Sverige. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn, i åldern 16-21, som bor hos anhöriga eller släktingar och dessa kommer att stöttas av SOS-barnbyars professionella mentorer. Även de familjer stöttas som barnen bor hos. "Dessa ungdomar har en högre risk för framtida utsatthet och utanförskap än andra ensamkommande barn" skriver SOS barnbyar. (Läs artikeln här.) Arbetet bygger på SOS Barnbyars modell där grundstenarna är lärande, nätverk, att stärka familjen och individen.

Stiftelsen bedömer att verksamheten rimmar väl med Stiftelsens mål: "att understödja organisationer som direkt eller indirekt verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt."

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter