Mottagare under 2021

Mottagare för årets medel utsågs i mars 2021:

Se sambandet
Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum vars arbete är grundat i forskning. Deras vision är att de som möter våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur ska samverka för att motverka våld i nära relationer. Läs mer om deras arbete här: Se sambandet

Stiftelsen Forska utan Djurförsök
Forska utan Djurförsök anser att forskning är livsnödvändig, för både människors, djurs och miljöns bästa, men att forskning ska utföras utan att djur utsätts för lidande. Målet med stiftelsens verksamhet är att djurförsök ska ersättas - utan att den vetenskapliga kvaliteten försämras. Läs mer på deras hemsida.

Ersta Vändpunkten 
Ersta Vändpunkt erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende. (Stiftelsen bidrar med medel till barn- och ungdomsverksamheten.)
Om du eller ett barn i din närhet lever med/har levt med förälder som missbrukar kan du läsa mer på Vändpunktens hemsida.

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter och erbjuder därför stöd, råd och praktiskt hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det är barnet och barnets behov som står helt i centrum, barnets berättelse styr hur uppdraget ser ut. Läs mer om Barnrättsbyrån här.

Maskrosbarn
Riktar sig till barn och ungdomar som lever med en förälder som mår psykiskt dåligt eller som har ett missbruk. Verksamhet bedrivs i Stockholm och Göteborg men barn och unga i hela Sverige erbjuds bl.a barnombud, lovläger, chatt och coach online. Läs mer om Maskrosbarns verksamhet på deras hemsida.

Stiftelsen Våga va dig själv
Våga va dig själv vill motverka utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Ambitionen är att vara proaktiva och förebyggande med regelbundna och ständigt pågående aktiviteter. Målgruppen är ungdomar mellan 12-15 år som bl.a kan ha svårt att få vänner, ha dålig självkänsla, vara socialt utsatta på något sätt. Läs mer här om deras sommarläger här. 

Stiftelsen Choice
I samarbete med läkar- och psykologstudenter arbetar Choice med att informera ungdomar i högstadiet och gymnasiet om psykisk ohälsa, alkohol, narkotika och droger. Ett mentorskapsprogram för nyanlända där arbetet mot psykisk ohälsa och droger kombineras med integrerande aktiviteter och inspiration till högre studier. Läs mer om Stiftelsen Choice arbete här.

Alef - Adult Learning and Empowerment Facilitators
ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk, icke vinstdrivande organisation som grundades i maj 2010, religiöst och politiskt obunden, med visionen att ge folkbildning på modersmålet för världens 773 miljoner unga och vuxna analfabeter. ALEF har utarbetat en unik metod för detta. Stiftelsen MEST stödjer en del av verksamhet som i Kampala i Uganda lär 140 ungdomar upp till 20 år att läsa, skriva, räkna. Läs mer här.

Fight for Zero 
Fight for Zero arbetar med boxning som verktyg för att främja unga människors potential i samhällen som drabbats av kriminalitet, våld och utanförskap. Arbetet sker utifrån den holistiska metoden "Five Pillars" som innefattar: boxning/kampsport, utbildning, arbete, social support och ungt ledarskap. Läs mer om deras nystartade projekt i Vällingby.